2011-03-13 Walne Zebranie Sprawozdawcze Automobilklubu Mieleckiego.

ALT Walne Zebranie Sprawozdawcze Automobilklubu Mieleckiego.

Jak nakazuje ustawa o organizacjach pozarządowych i pożytku publicznego w każdym stowarzyszeniu powinno raz w roku odbyć się Walne Zebranie. W pierwszej połowie marca Zarząd Automobilklubu Mieleckiego zwołał Walne Zebranie Sprawozdawcze. Odbyło się w sali Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu. Przybyli Członkowie Klubu oraz zaproszeni goście. Otwierając zebranie Prezes Zarządu Grzegorz Stryjski powitał zaproszonych gości oraz liczną grupę Członków i sympatyków Klubu.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Automobilklubu Mieleckiego.

Po słowach powitania wręczono najmłodszym Członkom Automobilklubu Mieleckiego legitymacje Polskiego Związku Motorowego. Otrzymali je uczniowie mieleckich szkół w osobach: Ewa Górska, Marcin Haracz, Damian Kilian, Mateusz Machnik, Piotr Ogorzałek i Tomasz Ryczek. Następnie wręczono podziękowania strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z Rzochowa, Rzemienia, Cyranki, Złotnik i Czermina. Podziękowania otrzymali harcerze z Komendy Hufca ZHP w Mielcu, Stowarzyszenie Quo Vadis Podkarpacie i firma Reg - Benz. Uroczystego wręczenia legitymacji i podziękowań dokonali Wiceprezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Jan Jędrzejko, Pani Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm RP oraz Wiceprezes Zarządu Automobilklubu Mieleckiego Artur Smykla.

Prowadzący Zebranie Jarosław Zatoński poprosił Wiceprezesa ZO PZM Pana Jana Jędrzejke, Panią Krystynę Skowrońską Posła na Sejm RP i Prezesa Zarządu Klubu Grzegorza Stryjskiego o dokonanie wręczenia wyróżnionym osobom odznaczeń resortowych nadanych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego na wniosek Zarządu Mieleckiego Automobilklubu.

I tak Srebrną Odznakę Honorowa PZM otrzymali: Bik Kazimierz, Bik Stanisław, Tomza Stanisław i Zieliński Edward. Brązową Odznakę Honorową PZM otrzymali: Barnaś Mariusz, Dobosz Krzysztof, Dul Grzegorz, Gawlak Marek, Mądziel Klaudia, Polak Michał, Soboń Krzysztof, Wyzga Andrzej i Ziółko Agata.

W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Klubu w 2010 roku oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe. Dokonano zmian w składzie Zarządu Klubu. Na Członka Zarządu do spraw sportów popularnych powołano Krzysztofa Dobosza. Zastąpił Piotra Hnata odpowiedzialnego za przeprowadzanie i organizację zawodów sportowych dla dzieci i osób niepełnosprawnych, imprez okolicznościowych i Zlotu Ratowników Drogowych PZM.

W części dotyczącej dyskusji i wolnych wniosków głos zabrała Pani Krystyna Skowrońska. Dziękowała wszystkim Członkom za pracę jaką włożyli w trakcie całego roku przy realizacji zadań statutowych. Zakres zadań był szeroki i odpowiedzialny. Włożono dużo pracy społecznej w realizacje zadań, przygotowania imprez i zawodów sportowych. Podkreśliła że cenną inicjatywą są imprezy integracyjne z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Dziękowała wszystkim za wspaniałą pracę i życzyła dużo sukcesów całemu Automobilklubowi Mieleckiemu.

Następnie głos zabrał Wiceprezes ZO PZM w Rzeszowie Jan Jędrzejko. Dziękował Zarządowi, sędziom sportowym, ratownikom drogowym i wszystkim Członkom za duży osobisty wkład w rozwój sportu samochodowego, ratownictwa, BRD czy imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i głuchoniemych. Macie sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej i w Europie. Macie samochodowego Mistrza Polski Grzegorza Dula. Widzą wszyscy że Klub się rozwija, przybywa nowych członków i to ludzi młodych. Z wielką przyjemnością można przekazać organizację Konkursowej Jazdy Samochodem Strefy Wschodniej takiemu Klubowi jak Mielecki. Dlatego będziecie organizatorami w roku 2011 KJS – u Strefy Wschodniej.

Zabrał także głos Prezes Zarządu Grzegorz Stryjski. Podziękował jeszcze raz wszystkim osobom pracującym na rzecz Klubu, strażakom z OSP, harcerzom i sponsorom. Podziękował za słowa wsparcia Pani Krystynie Skowrońskiej i Wiceprezesowi Janowi Jędrzejce.

Głos w dyskusji zabrał Pan Korzeń Władysław mówiąc o tym, że Mielecka Sekcja Ratowników Drogowych oprócz tego że doszkalała swoich ratowników to i przeprowadzała szkolenia pracowników mieleckich firm z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedstawiciel Stowarzyszenia Quo Vadis Podkarpacie Pan Zbigniew Pietras podziękował Członkom Automobilklubu Mieleckiego za współpracę na rzecz naszego środowiska, społeczności lokalnej w mieście, powiecie i regionie.

Członkowie zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym wybrali trzech przedstawicieli Automobilklubu Mieleckiego jako Delegatów na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie. Mandatem Delegata zebrani obdarzyli Prezesa Zarządu Grzegorza Stryjskiego, Wiceprezesa Zarządu Artura Smyklę i Członka Zarządu Klubu do spraw ratownictwa Michała Polaka. Osoby te będą reprezentować Automobilklub Mielecki na Okręgowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie w dniu 27 marca 2011 roku. Mają duże szanse znaleźć się we władzach Okręgowych Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Automobilklubu Mieleckiego udzieliło absolutorium Zarządowi Klubu i Komisji Rewizyjnej. Podziękowano Zarządowi Automobilklubu Mieleckiego, Komisji Rewizyjnej, Instruktorom Ratownictwa Drogowego PZM, sędziom, zawodnikom, Zarządowi Okręgowemu PZM w Rzeszowie, władzom samorządowym miasta i powiatu, firmom, instytucjom, harcerzom, strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z Czermina, Złotnik, Cyranki, Rzemienia, Rzochowa, firmie RegBenz, policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Robotniczemu Centrum Kultury, dyrekcji PKS Veolia w Mielcu oraz wszystkim członkom i osobom wspierającym za sprawną organizacje pracy w roku 2010.