Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

foto -Zaproszenie na Walne Zgromadzenie
2010-02-17

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Członkowie

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego zaprasza na Walne Zebranie Członków Klubu Sprawozdawczo - programowe w dniu 9 marca 2010 roku o godzinie 17.oo, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu przy ulicy Kościuszki 25.

Termin I godz. 17.oo.
Termin II godz. 17.3o

Porządek zebrania.

 • Otwarcie zebrania
 • Wybór Przewodniczącego zebrania
 • Wybór protokolanta zebrania
 • Przyjęcie porządku zebrania
 • Wybór komisji uchwał i wniosków
 • Sprawozdanie Prezesa Zarządu Automobilklubu Mieleckiego za rok 2009
 • Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2009
 • Przedstawienie propozycji skreślenia z listy członków Automobilklubu
 • Zapoznanie z planem pracy Automobilklubu na rok 2010
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu
 • Wolne wnioski
 • Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu
 • Zakończenie zebrania

 

Obecność członków na Walnym Zebraniu obowiązkowa.

Można będzie opłacić składki członkowskie.

 

Zarząd
Automobilklubu Mieleckiego